Tipski uređaji za pročišćavanje otpadnih voda tip BIOpro

Preuzmi PDF

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tip BIOpro koristi tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda s aktivnim muljem (raspršena biomasa u otpadnoj vodi) i postupke sa biofilmom na nosačima (pričvršćena biomasa na površini). Standardno se sastoji od slijedećih cjelina: prethodno mehaničko pročišćavanje (primarna taložnica ili automatska rešetka-sito), bioaeracijski bazen i sekundarna taložnica.

Otpadna voda najprije dolazi u primarnu taložnicu gdje se odvajaju grubi otpaci, pijesak i ostale taložive tvari. Za odvajanje grubih mehaničkih nečistoća može se ispred uređaja, umjesto primarne taložnice, ugraditi automatska rešetka-sito (tip SRS). Spremnik viška mulja je integriran u primarnoj taložnici za uređaje veličine do 150 ES, a za uređaje veličine 250 (300) ES i više spremnik viška mulja izvodi se kao zaseban spremnik.

U bioaeracijskom bazenu se odvija proces biološkog pročišćavanja pomoću slobodno plivajućih bakterija i mikroorganizama („aktivni mulj“). Kroz unos zraka (kisika) pomoću puhala i dubinskih finomjehurićastih difuzora (aeratora) mikoorganizmi dobivaju potreban kisik za razgradnju organskih spojeva.

Nakon bioaeracijskog bazena smjesa otpadne vode i mikroorganizama („aktivni mulj“) dolazi u sekundarnu taložnicu gdje se vrši taloženje „aktivnog mulja“, odnosno razdvajanje smjese bakterija i mikroorganizama od pročišćene otpadne vode. Istaložena smjesa bakterija i mikroorganizama vraća se crpkom na ulaz u bioaeracijski bazen kao povratni mulj.

Pročišćena i izbistrena otpadna voda se odvodi preko preljeva i kontrolno-mjernog okna u recepijent.